Bulletin svazu

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR od vrcholných představitelů hlavních sportovních organizací v České republice

18. 12. 2020 Marek Lazor

Vážený pane ministře,

dovolte, abych Vám jménem Národní sportovní agentury, České unie sportu, Českého olympijského výboru, České obce sokolské a Sdružení sportovních svazů ČR poděkoval za veškeré kroky, které v současné složité době podnikáte při postupném návratu veřejného života a souvisejících společenských i sportovních aktivit. S velkou radostí jsme uvítali Vaši významnou podporu při obnovení pravidelných soutěží pro profesionální sport a počátkem prosince také při restartu amatérského sportu.

Od 3. prosince mohou lidé opětovně sportovat ve vnitřních prostorách, i když v omezených podmínkách. Nutností jsou roušky a limit v počtu deseti osob. I za tohoto režimu nastartovalo mnoho sportovních klubů, tělovýchovných jednot a sokoloven své tréninky, sportovní centra se otevřela pro rekreační hráče. Z mnoha reakcí trenérů i rodičů víme, že si děti návrat do klubů a trénink uvnitř velmi pochvalovaly, a to i přes handicap v podobě roušek, kvůli kterým docházelo ke zhoršenému dýchání při pohybových aktivitách. Byly ale v živém kontaktu s trenéry a v kolektivu, což je pro ně velmi důležité.

Bohužel, od pátku 18. prosince už opět nebudou moci amatérští sportovci využívat vnitřní sportoviště. Chápeme, že situace se zhoršuje a počet pozitivně testovaných osob má vzrůstající tendenci. Na druhou stranu je potřeba vnímat pozitivní nezanedbatelné dopady sportu na společnost, které podle našeho názoru převyšují aktuální rizika. Sport je pro část společnosti vnímán jako prevence proti nemoci COVID – 19. Díky zdravému pohybu a fyzické aktivitě s ním spojené se zvyšuje jak imunita, tak psychická odolnost, která je v současné době zásadní. Navíc nelze jednoznačně označit jednotlivá sportoviště jako významné rizikové prostředí pro šíření nemoci COVID – 19.

Vážený pane ministře, Národní sportovní agentura, Česká unie sportu, Český olympijský výbor, Česká obec sokolská a Sdružení sportovních svazů ČR poukazují dlouhodobě na to, že uzavření vnitřních sportovišť bude mít opět velmi negativní dopady na děti, které se v tomto roce nemohly plnohodnotně věnovat organizovanému sportu. Nedostatečný pohyb má pak za následek, že v prvních třídách přibývá dětí s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada z nich je méně motoricky zručná a má častěji potíže při psaní a čtení. Návyky a automatismy, které děti získávají ve sportu, se zúročují nejenom ve zdraví, sociální interakci, ale také v následném profesním životě.

Malá pohybová zdatnost populace způsobuje navíc prokazatelně miliardové škody českému hospodářství: absence v zaměstnání, nízká pohybová a motorická zručnost, neschopnost práce v týmu a dodržování pravidel, chybí fyzická výdrž, narůstá psychická labilita a další negativní faktory způsobené nedostatkem přirozeného pohybu a pohybových zkušeností a dovedností, které snižují zásadním způsobem pracovní a výrobní produktivitu i kvalitu života ve stáří.

Právě na to by měly v budoucnu odpovědné orgány při případném dalším zavádění omezujících opatření brát zřetel, a ještě těsněji spolupracovat cestou Národní sportovní agentury se sportovním prostředím při podpoře sportu jako významného preventivního faktoru.

V tomto ohledu Vás informujeme, že Národní sportovní agentura ve spolupráci s dotčenými sportovními svazy připravuje pilotní projekt, jehož cílem je restart juniorských sportovních soutěží za jasně daných podmínek, které budou brát zřetel na ochranná opatření (organizačně/technická) k eliminaci šíření nemoci COVID – 19. Cílem tohoto projektu je ověřit, že NSA ve spolupráci s MZd a sportovními svazy jsou schopny zabezpečit takový režim, který by umožnil fungování organizovaného sportu tak, aby sport mohl plnit preventivní roli a současně nepředstavoval epidemiologické riziko. Klíčovým prvkem projektu je součinnost NSA, sportovních svazů, spolků, klubů a MZd a stanovení podmínek pro nasazení antigenních testů. Rozsah pilotního projektu je s ohledem ověření robustnosti testovacího systému směrem k následné plošné realizaci stanoven na 8 až 10 tisíc sportovců zastoupených rovnoměrně ze všech krajů. V tomto ohledu Vás žádáme o zajištění součinnosti zástupců Vašeho úřadu při přípravě tohoto projektu.

Zároveň upozorňujeme na iniciativu sportovního prostředí, která se v rámci víkendové akce „Klik za Fair play“ vyjadřuje nesouhlas s provedenými opatřeními ve sportovním sektoru. A protože víme o dalších připravovaných akcích obdobného charakteru rádi bychom v této věci jednali a nalezli řešení tak, aby nedošlo k významné eskalaci tohoto problému ve sportovním prostředí.

Vážený pane ministře, velice naléhavě Vás žádáme o pomoc a podporu při projednání naší žádosti a kontinuálním nastavování takových podmínek, které i po 18. prosinci opět umožní statisícům amatérských sportovců (zejména mládežnických/juniorských kategorií) provozování pravidelné sportovní činnosti. Koronavirová pandemie jasně ukázala, že „zakázaný“ sport velké části občanů a mládeži dramaticky chybí. Proto navrhujeme, aby podobně jako pro obchod, maloobchod a služby vznikla i pro amatérský sport výjimka, jejíž pravidla budeme respektovat a dodržovat. Navrhujeme, aby se režim fungování sportu ve třetím stupni přesunul za stejných podmínek také do čtvrtého stupně v rámci protiepidemického systému. Tedy otevřené vnitřní sportoviště, bazény a fitness centra pro maximální počet deseti lidí s rouškou, či splatným negativním antigenním testem. Prosím, neberte lidem sport, který je pro ně zásadní zbraní v boji proti této pandemii.

Velice Vám děkuji za Vaši vstřícnost.

Se sportovním pozdravem

Milan Hnilička, předseda NSA
Miroslav Jansta, předseda ČUS
Zdeněk Ertl, předseda SSSČR
Jiří Kejval, předseda ČOV
Hana Moučková, starostka ČOS
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI